top of page
zyro-image (7).png
PNG (transparent bg)_edited_edited.png

Temeljna kvalifikacija
(pridobitev kode 95)

Temeljno kvalifikacijo (koda 95) morajo od 10.09.2008 opraviti vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz potnikov in od 10.09.2009 vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz blaga z vozili nad 3500 kg največje dovoljene mase.

Po uspešno opravljenem izpitu iz temeljne kvalifikacije se vozniku izda spričevalo o pridobljeni temeljni kvalifikaciji na podlagi katerega na upravni enoti voznik vloži pisno vlogo za vpis temeljne kvalifikacije (koda 95) v vozniško dovoljenje. Voznikom tretjih držav se koda 95 vpiše v samostojno kartico imenovano, kartica o vozniških kvalifikacijah. 

V primeru, da voznik, ki je po zakonu dolžan imeti v vozniško dovoljenje vpisano kodo 95 (ali imeti kartico vozniških kvalifikacij) le te nima, in nadzorni organ to tudi ugotovi, mu lahko slednji prepove nadaljevanje vožnje ter ga tudi ustrezno sankcionira. 

1. Voznik ima opravljeno temeljno kvalifikacijo // koda 95 //, če:

1) 

 • ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) do 10. 9. 2008 za voznike avtobusov (D1 in D kategorija),

 • ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK)  do 10. 9. 2009 za voznike tovornih vozil (C in CE kategorije),

 • je na dan 3. 8. 2001 opravljal delo voznika vendar ni bil vpisan v evidenci obrtne ali gospodarske zbornice (za dokazilo o opravljanju dela šteje potrdilo delodajalca),

 • je zaključil srednje poklicno izobraževanje ter si pridobil poklic voznika od 29. 12. 2006 naprej, 

 • je opravi izpit temeljne kvalifikacije voznik/ca v cestnem prometu 

2) 

Izpit temeljne kvalifikacije voznik pridobi na dva načina:

 • S preizkusom znanja pri katerem traja teoretični del (4 šolske ure) in praktični del (2 uri), predhodno usposabljanje ni potrebno,

 • Po pospešenem postopku pridobitve temeljne kvalifikacije. V tem primeru obsega teoretični del usposabljanja 140 ur, praktični del usposabljanja pa 10 ur vožnje ustrezne kategorije. Po končanem teoretičnem ter praktičnem usposabljanju sledi pisni (teoretični) preizkus znanja.

2. Na izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije sme pristopiti kandidat, ki ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije (C1, C1E, CE ali D1 oz. D). Preizkus je razdeljen na 2 sklopa:

 

PRAKTIČNI DEL

 • kandidat ob prisotnosti učitelja vožnje in predsednika komisije oceni kandidatovo praktično usposobljenost

TEORETIČNI DEL

 • preizkus v obliki izpitne pole. Izpitna pola je razdeljena na 3 sklope, čas za reševanje izpita pa je omejen na 180 min.

3. Pridobitev temeljne kvalifikacije so oproščeni vozniki vozil:

 • pri katerih največja dovoljena hitrost ne presega 45 km/h,

 • ki jih uporabljajo slovenska vojska, policija, civilna zaščita ali gasilci,

 • na katerih se opravljajo preizkusne (testne) vožnje za tehnične izboljšave, popravila ali vzdrževanje novih ali obnovljenih vozil, ki še niso bila dana v uporabo,

 • ki se uporabljajo v nujnih primerih ali so namenjena za reševalne akcije,

 • ki se uporabljajo za učne ure vožnje za osebe, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi kvalifikacij in rednem usposabljanju,

 • ki prevažajo material in opremo, ki ju voznik uporablja pri svojem delu (če vožnja tega vozila ni voznikova glavna dejavnost)

 • ki se uporabljajo za lastne potrebe.

4. Za prijavo potrebujete:

 • osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list)

 • vozniško dovoljenje oz. potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu (vsaj za C1 kategorijo - za prevoz tovora ter vsaj D1 kategorijo za prevoz potnikov),

 • Za državljane tretjih držav:
  dokazilo o nameri zaposlitve pri podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji (npr. Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija, Albanija, Rusija, Ukrajina, Belorusija itd.) ali
  - osebna izkaznica za tujce
  - pogodbo o zaposlitvi od delodajalca v Sloveniji ali
  - potrdilo o dovoljenju za prebivanje (stalno ali začasno) ali
  - dovoljenje na podlagi sporazuma med Republiko Slovenijo in tretjo državo o zaposlovanju državljanov tretjih držav v Republiki Sloveniji ali
  - dovoljenje za prebivanje družinskega člana slovenskega državljana.

5. Redno usposabljanje - podaljšanje / obnovitev kode 95

Tečaj rednega usposabljanja opravi voznik, ki želi podaljšati veljavnost temeljne kvalifikacije - kode 95. Usposabljanje poteka v obliki predavanj , ki trajajo v skupaj 35 ur. Eno predavanje traja 7 ur. Vsebina predavanj je določena s strani ministrstva za infrastrukturo.

Za podaljšanje veljavnosti temeljne kvalifikacije - kode 95 se mora kandidat udeležiti petih (5) predavanj. Po vsakem predavanju kandidati pridobijo potrdilo s katerim izkazujejo, da so se udeležili predavanja. 

Po zaključenem 5 (petem) predavanju zadnji izvajalec rednega usposabljanja kandidatu izda spričevalo na podlagi katerega kandidat poda na upravni enoti pisno vlogo za podaljšanje veljavnosti temeljne kvalifikacije - kode 95. Veljavnost temeljne kvalifikacije - kode 95 se podaljša za obdobje 5 let od datuma, do katerega mu (je) velja(la) temeljna kvalifikacija - koda 95.

Če kandidatu veljavnost temeljne kvalifikacije - kode 95 poteče, se prav tako lahko udeleži rednega usposabljanja, vendar se mu v tem primeru temeljna kvalifikacija - koda 95 podaljša od datuma zadnjega predavanja za naslednjih 5 let.

TEČAJ REDNEGA USPOSABLJANJA MORAJO OPRAVITI TISTI VOZNIKI, KI:

 • želijo imeti podaljšano kodo 95 (pogoj, 35 ur predavanj je enak za vse),
 • jim je veljavnost kode 95 potekla vendar jo želijo ponovno "aktivirati" - podaljšati. V tem primeru se morajo udeležiti predavanj za tisto leto v katerem bodo kodo 95 ponovno podaljšali ter za pretekla 4 leta. Primer: kandidatu je veljavnost kode 95 potekla 10.09.2019. Kodo 95 želi podaljšati v letu 2022.  Kandidat se udeleži predavanj za podaljšanje kode 95 (rednega usposabljanja) za leta 2018, 2019, 2020, 2021, 2022),
 • v primeru, da kandidat izgubi ali se mu uniči spričevalo o pridobitvi oz. podaljšanju temeljne kvalifikacije se le temu ne izda duplikat. V takem primeru naj se kandidat obrne na izvajalca, ki mu bo izdal potrdilo, da ima pridobljeno temeljno kvalifikacijo oz., da je opravil redno usposabljanje (podaljšanje temeljne kvalifikacije - kode 95),

 • ​kraji, kjer Prometni center Blisk organizira redno usposabljanje: Ljubljana, Novo mesto, Postojna in Koper. Prihajajoče termine najdete tukaj,

 • celoten pravilnik o Temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu si lahko preberete tukaj,

 • spletna stran Ministrstva za infrastrukturo, kjer je predstavljena temeljna kvalifikacija,

 • vse informacije glede temeljne kvalifikacije dobite na telefonski številki 01/320-52-22 (pridobitev kode 95) ali 01/320-52-24 (obnovitev kode 95) oz. preko elektronske pošte koda95@blisk-as.si in pa obnovitevkode95@blisk-as.si.

bottom of page